VBA funkce


VBA funkce

Info! Na kompletním obsahu se pracuje!
Název funkce Popis Návratová hodnota Příklad Výsledek
ASC Vrací ASCII hodnotu znaku Integer Asc("a") 97
CHR Vrací znak na základě ASCII hodnoty String Chr(97) a
CONCATENATE Spojí dva a více textových řetězců String CONCATENATE("Test","text") "Test text"
FORMAT Naformátuje hodnotu dle kódu String FORMAT("10,5","0.00") 10,50
INSTR Vrací první pozici hledaného subtextu v textu Long | Null INSTR(1,"ABCDE","C") 3
INSTRREV Vrací poslední možnou pozici hledaného subtextu v textu Long | Null INSTRREV("DDDDD","D",-1) 5
LCASE Převede velká písmena na malá String | Null LCASE("ABC") abc
LEFT Vrátí zadaný počet znaků zleva String | Null LEFT("JACALISO s.r.o.",8) JACALISO
LEN Vrátí délku řetězce Long | Null LEN("ABCDEF") 6
LTRIM Odstraní nadbytečné mezery v textu zleva String | Null LTRIM(" Jacaliso ") "Jacaliso "
MID Vrátí zadaný počet znaků od zadané pozice String | Null MID("JACALISO s.r.o.",4,3) ALI
REPLACE Využití pro nahrazení starého textu novým String | Null REPLACE("JACALISO s.r.o","A","E") JECELISO s.r.o.
RIGHT Vrátí zadaný počet znaků zprava String | Null RIGHT("JACALISO s.r.o.",6) s.r.o.
RTRIM Odstraní nadbytečné mezery v textu zprava String | Null RTRIM(" Jacaliso ") " Jacaliso"
SPACE Vrátí mezery v zadaném počtu String | Null SPACE(3) " "
SPLIT Rozdělí řetězec na sub-řetězce podle zadaného oddělovače Strings Array SPLIT("A B C D"," ") {"A","B","C","D"}
STR Převede číselnou hodnotu na text (pozor, číslo jen s desetinnou tečkou) String | Null STR(456.28) " 456.28"
STRCOMP Porovná dva textové řetězce (rozlišuje malá a velká písmena) Integer | Null STRCOMP("JACALISO", "jacaliso", 0) -1
STRCONV Vrací text převedený na VELKÁ, malá, Velká2 nebo Unicode String | Null STRCONV("JACALISO", vbProperCase) Jacaliso
STRREVERSE Vrátí text v reverzním pořadí písmen String | Null STRREVERSE("Jacaliso") osilacaJ
TRIM Odstraní nadbytečné mezery v textu zprava i zleva String | Null TRIM(" Jacaliso ") "Jacaliso"
UCASE Převede malá písmena na velká String | Null UCASE("abc") ABC
VAL Převede textovou hodnotu na číslo Long | Null VAL("15 rohlíků") 15
Název funkce Popis Návratová hodnota Příklad Výsledek
DATE Vrátí aktuální systémové datum v lokálním formátu Date DATE 26.2.2017
DATEADD Vrátí datum pro zadaný posun Date DATEADD("yyyy", -1, "02/26/2017") 26.2.2016
DATEDIFF Vrátí počet intervalů mezi dvěma daty Integer | Null DATEDIFF("m","24.12.2016","24.12.2017",2) 12
DATEPART Vrátí část datumu dle zadaného kódu Integer | Null DATEPART("q","24.12.2017",2) 4
DATESERIAL Vrátí datum pro zadanou kombinaci číselných hodnot Date DATESERIAL(2017,12,24) 24.12.2017
DATEVALUE Převede textový řetězec představující datum na datum Date DATEVALUE("24.12.2017") 24.12.2017
DAY Vrátí den pro zadané datum Integer | Null DAY("12/24/2017") 24
FORMAT Naformátuje hodnotu dle kódu String FORMAT("24.12.2017","yy.mm.dd") 17.12.24
HOUR Vrátí hodinu ze zadaného času Integer | Null HOUR("16:45:20") 16
MINUTE Vrátí minutu ze zadaného času Integer | Null HOUR("16:45:20") 45
MONTH Vrátí měsíc pro zadané datum Integer | Null MONTH("12/24/2017") 12
MONTHNAME Vrátí název měsíce pro zadané číslo (1 - 12) String | Null MONTHNAME(12) Prosinec
NOW Vrátí aktuální datum a čas Datetime NOW 26.2.2017 12:00:21
TIMESERIAL Vrátí čas pro zadanou kombinaci číselných hodnot Datetime TIMESERIAL(12,25,6) 12:25:06
TIMEVALUE Převede textový řetězec představující čas na čas Datetime TIMEVALUE("12:25:06") 12:25:06
WEEKDAY Vrátí číslo odpovídajícího dne v týdnu pro zadané datum Integer | Null WEEKDAY("24.12.2017", 2) 7
WEEKDAYNAME Vrátí název dne v týdnu pro zadanou číselnou hodnotu String | Null WEEKDAYNAME(3, False, 2) Středa
YEAR Vrátí rok pro zadané datum Integer | Null YEAR("12/24/2017") 2017
Název funkce Popis Návratová hodnota Příklad Výsledek
ABS Vrátí absolutní hodnotu čísla Number | Null ABS(-123,45) 123,45
ATN Double Atn(1) * 4 3,14159...
COS
EXP
FIX
FORMAT
INT Vrátí číslo v rozsahu Integer Integer INT(0.45) 0
LOG
RANDOMIZE
RND Vrátí náhodné číslo od 0 do 1 Single RND 0,81449
SGN
SIN
SQR
TAN
Název funkce Popis Návratová hodnota Příklad Výsledek
AND Logická vazba AND (A zároveň) Boolean True And False False
CASE Funkce pro navrácení jedné z n hodnot Variant Select Case 2: Case 1: Debug.Print "One": Case 2: Debug.Print "Two": End Select Two
FOR NEXT Funkcionalita pro cyklycké opakování kódu Variant For i = 1 To 5 Step 1: Debug.Print i: Next i 1, 2, 3, 4, 5
IF THEN ELSE Podmínková funkce Pokud - Pak - Jinak Variant If 2 > 1 Then "OK" :Else "NO" OK
OR Logická vazba OR (NEBO) Boolean True OR False True
WHILE Cykluj (do|po)kud není splněná podmínka Variant Do While i > 1: i = i - 1: Loop 3x kód
Název funkce Popis Návratová hodnota Příklad Výsledek
ENVIRON Vrací hodnotu ze systémového prostředí (např. lokální složky uživatele) String ENVIRON("APPDATA") C:\Users\LogedUser\AppData\Roaming
ISDATE Vrátí True pokud je testovaná hodnota datum, jinak vrátí False Boolean ISDATE(#12/24/2017#) True
ISEMPTY Vrátí True pokud je testovaná hodnota prázdná, jinak vrátí False Boolean ISEMPTY(Range("A1")) True
ISERROR Vrátí True pokud je testovaná hodnota chyba, jinak vrátí False Boolean ISERROR(Range("A1").Value) True
ISNULL Vrátí True pokud je testovaná hodnota Null, jinak vrátí False Boolean ISNULL(vMyVariable) True
ISNUMERIC Vrátí True pokud je testovaná hodnota číslem, jinak vrátí False Boolean ISNUMERIC(Range("A1").Value) False
Název funkce Popis Návratová hodnota Příklad Výsledek
DDB
FV
IPMT
IRR
MIRR
NPER
NPV
PMT
PPMT
PV
RATE
SLN
SYD
Název funkce Popis Návratová hodnota Příklad Výsledek
CHDIR
CHDRIVE
CURDIR
DIR
FILEDATETIME
FILELEN
GETATTR
MKDIR
SETATTR
Název funkce Popis Návratová hodnota Příklad Výsledek
CBOOL Převede hodnotu na Boolean Boolean CBOOL(1) True
CBYTE Převede číslo na typ Byte (1 - 255) Byte CBYTE(250.5) 250
CCUR Currency
CDATE Date
CDBL Double
CDEC Decimal
CINT -32,768 to 32,767; fractions are rounded. Integer
CLNG -2,147,483,648 to 2,147,483,647; fractions are rounded. Long
CSNG -3.402823E38 to -1.401298E-45 for negative values; 1.401298E-45 to 3.402823E38 for positive values. Single
CSTR Návratové hodnoty CSTR String CSTR(#12/24/2017#) "24.12.2017"
CVAR Same range as Double for numerics. Same range as String for non-numerics. Variant
Název funkce Popis Návratová hodnota Příklad Výsledek
CHOOSE
SWITCH
Sub FunctionVBA()
  Debug.Print Asc("a") 'Vrací ASCII hodnotu znaku
End Sub

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory . Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace