Fragmenty kódu


'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
' Procedury pro zrychleni behu makra a obnoveni vlastnosti aplikace
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Public Sub SpeedUp(Optional ByVal sStatusText As String = "Working!")
  With Application
    .ScreenUpdating = False
    .DisplayAlerts = False
    .Calculation = xlCalculationManual
    .StatusBar = sStatusText
  End With
End Sub
Public Sub SpeedDown(ByVal bShowMSG As Boolean, Optional ByVal dProcessTime As Double = 0)
  With Application
    .ScreenUpdating = True
    .DisplayAlerts = True
    .Calculation = xlCalculationAutomatic
    .StatusBar = False
    .CutCopyMode = False
    If bShowMSG Then MsgBox "Solution time -->" & Format(dProcessTime, "hh:mm:ss"), vbInformation + vbOKOnly, "Solution result"
  End With
End Sub
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
' Procedura pro skryti / odkryti listu
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Public Sub ShowHideSheet(sSheetName As String, bHide As Boolean)
  Dim ws As Worksheet, bLock As Boolean
  Set ws = ThisWorkbook.Sheets(sSheetName)
  If ThisWorkbook.ProtectStructure Then
    bLock = True
    ThisWorkbook.Unprotect Password:=sPassword
  End If
  If bHide Then
    ws.Visible = xlSheetVisible
    ws.Activate
  Else
    ws.Visible = xlSheetVeryHidden
  End If
  If bLock Then ThisWorkbook.Protect sPassword, True
End Sub
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
' Funkce pro získání názvu souboru z cesty na soubor
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Public Function GetFileNameFromUrl(sUrlPath As String, Optional bSuffix As Boolean = False) As String
	Dim iDotPos As Integer, sPath As String: sPath = sUrlPath
	sPath = Mid(Mid(sPath, InStrRev(sPath, "/") + 1), InStrRev(sPath, "\") + 1)
	If bSuffix Then iDotPos = InStr(1, sPath, ".") - 1: sPath = Left(sPath, iDotPos)
	GetFileNameFromUrl = sPath
End Function
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
' Funkce pro prevedeni cisla sloupce na pismeno sloupce
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Public Function NumToAlphabet(iColNum As Integer) As String
  Dim sAlphabet As String, iCount As Integer, iCache As Integer
  Dim sFirst As String, sSecond As String
  sAlphabet = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
  iCount = 26
  If iColNum > iCount Then
    iCache = Int(iColNum / iCount)
    If iColNum Mod iCount = 0 Then
      iCache = iCache - 1
      sFirst = Mid(sAlphabet, iCache, 1)
      sSecond = "Z"
    Else
      sFirst = Mid(sAlphabet, iCache, 1)
      sSecond = Mid(sAlphabet, iColNum - (iCache * iCount), 1)
    End If
    NumToAlphabet = sFirst & sSecond
  Else
    NumToAlphabet = Mid(sAlphabet, iColNum, 1)
  End If
End Function
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
' Funkce FileDialogOpen pro ziskani odkazu na soubor zpracovani
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Public Function UseFileDialogOpen() As String
  With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
    .AllowMultiSelect = False
    .Show
    .Title = "Vyberte soubor pro zpracování"
    If .SelectedItems.Count = 0 Or .SelectedItems.Count > 1 Then
      MsgBox "Je potřeba vybrat soubor pro zpracování!", vbCritical + vbOKOnly, "Informace"
      Exit Function
    Else
      UseFileDialogOpen = .SelectedItems(1)
    End If
  End With
End Function
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
' Procedura pro smazani radku tabulky
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sub DeleteTableRows(sSheetName As String, sTableName As String)
  Dim oTable As ListObject, oListRows As ListRows
  Set oTable = ThisWorkbook.Sheets(sSheetName).ListObjects(sTableName)
  Set oListRows = oTable.ListRows
  If oListRows.Count > 0 Then
    oTable.Range.Rows("2:" & oListRows.Count + 1).Delete
  End If
End Sub

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory . Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace