Obchodní podmínky

Společnost JACALISO s.r.o., IČO: 04574117, se sídlem Štefánikova 84/14, 602 00 Brno, vedená pod spisovou značkou C 90698 u Krajského soudu v Brně, poskytuje služby v oblasti informačních technologií, zaměřené na otevřené i zakázkové vzdělávací akce, poradenství, programování a tvorbu šablon. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a společností JACALISO s.r.o. a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi společností JACALISO s.r.o. a zákazníkem vzniká na základě objednávky.

Vzdělávací kurzy

Objednání vzdělávacího kurzu

Přihlášky na kurzy pořádané společností JACALISO s.r.o. jsou přijímány písemně, e-mailem nebo prostřednictvím e-shopu na webových stránkách.

Zaslané přihlášky jsou závazné, ale objednatel může od objednávky odstoupit nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Odstoupení od objednávky po této lhůtě je upraveno v odstavci „Stornovací podmínky“.

Odesláním přihlášky vyjadřuje objednatel souhlas s těmito organizačními pokyny.

Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity semináře. V případě, že je termín zvoleného kurzu již naplněn, bude objednatel kontaktován s nabídkou alternativních termínů konání.

V případě objednávky přes e-shop, přijde objednateli na e-mail „potvrzení objednávky“. Pokud toto „potvrzení“ nedorazí nejpozději následující pracovní den po objednání, nebyl nákup řádně proveden. Při objednávce formou e-mailu, bude přijetí objednávky zpětně potvrzeno (zpravidla do druhého dne).

Po přijetí objednávky odešle společnost JACALISO s.r.o. každému nahlášenému účastníkovi pozvánku na školení. Pozvánka přijde e-mailem nejpozději 5 pracovních dnů před konáním akce.

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna jsou příjmány pouze písemně. Bezplatné storno je přijato nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud objednatel již provedl úhradu objednávky, platba mu bude vrácena zpět v plné výši. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.

Fakturace a způsob úhrady

Každý účastník je povinen před zahájením kurzu provést řádně jeho úhradu. Bez prokazatelného doložení úhrady mu účast nebude umožněna.

Úhrada je prováděna bankovním převodem na základě zálohové faktury, která je přihlášenému účastníkovi zaslána e-mailem zpravidla do 2 pracovních dnů od provedení objednávky. Platbu je třeba provést dle informací, které jsou uvedeny na zálohové faktuře, a to včetně vyplnění přiděleného variabilního symbolu, bez něhož není možné platbu identifikovat.

Daňový doklad – faktura bude klientovi zaslána standardně běžnou poštou v zákonném termínu po připsání platby na účet nebo po konání akce.

Ceny v e-shopu jsou uvedeny bez i s DPH platnou dle aktuální legislativy (zákon o dani z přidané hodnoty) a jsou konečné. V případě smluvních individuálních cenových podmínek (např. věrnostní slevy) bude konečná cena klientovi sdělena až na faktuře.

V ceně kurzovného jsou zahrnuty studijní materiály a občerstvení.

Osvědčení o absolvování kurzu

Každému účastníkovi školení společnosti JACALISO s.r.o. je vystaveno příslušné "Osvědčení o absolvování".

Ostatní informace k organizaci

Prezence účastníků začíná 30 min. před zahájením akce. Čas ukončení je uveden orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během přednášky.

Společnost si vyhrazuje právo na změnu v organizaci a realizaci kurzu (změna lektora, data a místa konání apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny budou účástníkovi oznámeny včas e-mailem nebo telefonicky. Jestliže společnost zruší akci a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši. Společnost JACALISO s.r.o. může z důvodu naplnění kapacity akce od objednávky odstoupit. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet společnosti.

Programování a tvorba šablon

Tvorba zakázky

Objednávka služeb

Služby programování a tvorby šablon (dále jen „služby“) lze objednat na základě písemné či e-mailové objednávky.

Návrh na uzavření smlouvy, za který se považuje rovněž online objednávka, společnost JACALISO s.r.o. přijme nebo odmítne nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení. JACALISO s.r.o. si vyhrazuje právo návrh na uzavření smlouvy odmítnout. Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem přijetí jejího návrhu.

Podklady

Podklady se rozumí veškerá data, informace, grafické či jiné prvky, které jsou nutné pro zpracování zakázky dle uzavřené smlouvy. Podrobnější specificke konkréntních podkladů, které jsou obecně pro poskytování programovacích služeb potřeba je uvedena na www.jacaliso.com/programovani, pro tvorbu šablon pak www.jacaliso.com/sablony.

Zákazník odpovídá za obsah, pravdivost obsahu, technickou a grafickou kvalitu veškerých podkladů.

Finanční podmínky

Cena

Cena objednávky se odvíjí od její časové náročnosti. Společnost JACALISO s.r.o. si účuje hodinovou sazbu dle jejího platného ceníku nebo po předchozí dohodě společnosti se zákazníkem. Hodinová sazba bude vždy na vyžádání zaslána zákazníkovi.

Společnost JACALISO s.r.o. může zákazníkovi sdělit předběžný cenový odhad za vyhotovení konkrétní zakázky, avšak takto stanovená cena je pouze orientační.

Veškeré ceny stanovené hodinovými sazbami jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

Fakturace a platební podmínky

Společnost JACALISO s.r.o. vystaví a zašle fakturu – řádný daňový doklad zákazníkovi obvykle do 15ti kalenářních dnů po předání hotové zakázky.

Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů od jejich vystavení, není-li dohodnuto jinak.

Zaplacením se rozumí okamžik připsání finančních prostředků na účet společnosti JACALISO s.r.o. V případě prodlení s úhradou faktur je společnost JACALISO s.r.o. oprávněna účtovat zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,03 % (slovy: tři setiny procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.

Storno podmínky zákazníka

Přeje-li si zákazník zrušit již uzavřenou smlouvu, je povinnen uhradit společnosti JACALISO s.r.o. veškeré náklady, které jí do okamžiku storna zákazníka prací na zakázce vznikly. Toto storno je třeba učinit písemně nebo e-mailem na adresu společnosti JACALISO s.r.o.

Reklamace

V případě, že zakázka, která byla u společnosti JACALISO s.r.o. zakoupena, vykazuje vady, má zákazník právo uplatnit na ni záruku.

Tato záruka se nevztahuje na závady, které zákazník způsobil na zhotovené zakázce vlastním přičiněním. Stjeně tak se nevztahuje na další funkcionality, které by chtěl zákazník do zakázky doplnit nad rámec původních sjednaných požadavků.

Ukončení smluvního vztahu

Dohoda

Společnost JACALISO s.r.o. a zákazník jsou oprávněni kdykoliv ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Odstoupení

Společnost JACALISO s.r.o. je oprávněna ukončit smluvní vztah odstoupením od smlouvy v následujících případech:

  • nedodrží-li zákazník platební podmínky uvedené v těchto obchodních podmínkách;
  • nedodání podkladů ve stanovené lhůtě a/nebo ve stanovené kvalitě;
  • vstoupí-li zákazník do insolvenčního řízení a/nebo do likvidace.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem odeslání písemného nebo e-mailového oznámení společnosti JACALISO s.r.o. o odstoupení.

Společná závěrečná ustanovení

Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů společností JACALISO s.r.o. v rozsahu: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, místo bydliště a číslo bankovního spojení (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů společností JACALISO s.r.o., a to pro účely plnění smluvních závazků, pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely (včetně pořízení a následného publikování fotografie a videozáznamu své osoby). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o jejich dobrovolné poskytnutí. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený společnosti JACALISO s.r.o. může odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti JACALISO s.r.o.

Projeví-li zákazník zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost JACALISO s.r.o. povinna tuto informaci poskytnout.

Zákazník souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení společností JACALISO s.r.o. na poskytnutou elektronickou adresu.

Společnost JACALISO s.r.o. i zákazník se zavazují, že nevyužijí pro sebe a neposkytnou žádné třetí osobě důvěrné informace, které jí budou zpřístupněny vrámci vztahu založeného objednáním zakázky anebo návrhem na uzavření smlouvy podle těchto obchodních podmínek.

Není-li v těchto obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, lze se od nich odchýlit jen na základě písemné dohody stran.

Objednáním zakázky nebo uzavřením smlouvy se společností JACALISO s.r.o. zákazník akceptuje v plném rozsahu tyto obchodní podmínky a zavazuje se je plně dodržovat. V případě rozporu mezi obchodními podmínkami a jinou písemnou dohodou uzavřenou mezi JACALISO s.r.o. a zákazníkem má přednost uzavřená písemná dohoda.

Právní vztahy v těchto podmínkách výslovně neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky. Společnost JACALISO s.r.o. a Zadavatel se dohodli, že vzájemné vztahy se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.

Tyto Obchodní podmínky společnosti JACALISO s.r.o. jsou platné a účinné od 1.1.2017. Jejich aktuální znění je vždy k dispozici na www.jacaliso.com/obchodni-podminky. Nabytím účinnosti novějších podmínek pozbývají automaticky účinnosti Podmínky s dřívějším datem účinnosti.

Ostatní informace

Společnost JACALISO s.r.o. je plátcem DPH.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na infolince: 774 943 387 nebo nám napište na info@jacaliso.com. Všechny kontakty najdete stránce www.jacaliso.com/kontakt.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory . Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace